Salgs- og leveringsbetingelser

Vi hjælper vores kunder med at udvikle en attraktiv online forretning og at fastholde den forbedrede position.

1: Generelt
2: Indgåelse
3: Opsigelse
4: Priser
5: Betalingsbetingelser
6: Leveringsbetingelser
7: Force Majeure
8: Reklamations- undersøgelsespligt
9: Købers indeståelser
10: Hosting – Ansvar
11: Misligholdelse
12: Ansvarsbegrænsning
13: Tavshedspligt og fortrolighed
14: Markedsføringskonti
15: Lovvalg og voldgift
16: Informationsmails

1: Generelt

1.1

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Green.Click A/S, CVR-nr. 32 65 13 21 (herefter benævnt ”GC”) som sælger og kunden (herefter benævnt ”Køber”). GC og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne.

1.2

Enhver aftale om levering med GC sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af GC fremsendte ordrebekræftelse.

1.3

De til enhver tid gældende betingelser kan findes på https://www.greenclick.dk/salgs-og-leveringsbetingelser/

2: Indgåelse

2.1

GC bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når GC har afsendt sin ordrebekræftelse. GC er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af GC fremsendte tilbud.

2.2

Når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra GC og bekræftet denne, har Køber accepteret de af GC fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

2.3

Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes til GC senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives GC fuld dispositionsret over Købers konti – heriblandt Google Adskonti – hvilket medfører, at GC er berettiget til at deaktivere adgangen for andre kundeadministratorer.

2.4

I de tilfælde hvor Køber skal vælge et antal annoncegrupper, gennemgås antallet og valget heraf med en af GCs konsulenter. Når konsulenten og Køber er enige om antallet, kan Køber ikke på et senere tidspunkt kræve yderligere annoncegrupper tilføjet uden GC’s accept.

3: Opsigelse

3.1

For samtlige abonnementsaftaler såsom, men ikke begrænset til, SEO, Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, e-mail marketing, ongoing organiske opslag og ongoing bannerproduktion er der en bindingsperiode på 6 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, medmindre Køber misligholder nærværende betingelser.

3.2

Aftalen kan først opsiges efter udløbet af bindingsperioden på de 6 måneder. Efter bindingsperiodens udløb kan aftalen opsiges med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned.

Såfremt Køber vil opsige aftalen med GC, skal Køber pr mail meddele til GC, at aftalen opsiges.

3.3

Såfremt aftalen opsiges af enten Køber eller GC, ophører adgange samt tilkoblinger af værktøjer og 3. parts systemer, som GC benytter til at levere indholdet i den indgåede aftale, ligeledes.

4: Priser

4.1

Alle priser er angivet ekskl. moms og i DKK, medmindre andet er angivet i tilbud eller samarbejdsaftale.

4.2

GC er berettiget til at kræve et særskilt honorar for teknisk assistance ved installation af software og øvrig teknisk assistance. Derudover er GC berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr ved aftalens indgåelse, hvilke gebyrer vil fremgå særskilt i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

4.3

Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som GC anvender til opfyldelse af aftalen med Køber, er GC berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger fra det tidspunkt, prisstigningen er gældende.

4.4

GC er berettiget til at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen. GC er tillige berettiget til at kræve et depositum hos Køber ved aftaler med en bindingsperiode, eller ved køb hvor købesummen udgør et beløb større end kr. 10.000 ekskl. moms.

5: Betalingsbetingelser

5.1

Køber har mulighed for at betale løbende via sit kreditkort. Har Køber i forbindelse med aftale-indgåelsen oplyst sine kreditkortinformationer, trækker GC automatisk hver måned kontraktbeløbet fra Købers kreditkort. Såfremt Købers kreditkort bliver spærret eller der tilknyttes et andet kreditkort, er Køber forpligtet til straks at give GC meddelelse herom pr. mail eller pr. telefon.

5.2

Køber får via sin netbank kvittering på, at der er sket træk på kreditkortet i overensstemmelse med aftalen. Det er Købers ansvar, at kreditkortet ikke bliver misbrugt, og Køber er derfor selv ansvarlig for sådanne tilfælde.

5.3

Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 8% p.a.

5.4

Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspå-mindelse ligesom GC er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00. Ved betalingsmisligholdelse er GC berettiget til at kræve GCs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6: Leveringsbetingelser

6.1

Medmindre Parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering under hensyntagen til leveringstider fra eventuelle underleverandører. Dersom Køber ikke har modtaget det aftalte inden 60 dage efter aftaleindgåelsen, er Køber berettiget til at hæve aftalen, jf. dog pkt. 6.2.

6.2

Ved levering af SEO-produkter og Google Ads og hvor leveringen sker successivt, kan Køber ikke hæve aftalen ved forsinkelse, medmindre GC ikke har igangsat det aftalte arbejde inden 30 dage efter at Sælger har modtaget ordrebekræftelsen.

7: Force Majeure

7.1

GC er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af GCs forpligtelser, såfremt GC kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for GCs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, pandemier, sanktioner, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

7.2

I så fald er GC berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen. 

7.3

Force Majeure gælder ligeledes, hvis det vil være uforholdsmæssigt besværligt for GC eller underleverandør at levere.

8: Reklamations- undersøgelsespligt

8.1

Køber er pligtig til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

8.2

Ved løbende ydelser, herunder men ikke begrænset til SEO og Google Ads, er Køber afskåret fra at reklamere, medmindre der foreligger åbenbare mangler.

9: Købers indeståelser

9.1

GC varetager Købers digitale markedsføring på Købers vegne. GC anvender de med Køber aftalte markedsføringskanaler og markedsføringsmetoder. Det kan være nødvendigt for GC at sende elektronisk post på Købers vegne til Købers kunder. Afsendelse af elektronisk post kræver samtykke efter markedsføringslovens § 10, ligesom digital markedsføring kan kræve et samtykke som behandlingsgrundlag efter reglerne i GDPR.

9.2

Køber indestår over for GC for, at Køber har indhentet et gyldigt samtykke til at sende elektronisk post til de personer og personoplysninger – herunder mailadresser – som Køber har afgivet til GC. GC henviser til de gældende regler i Forbrugerombudsmandens spamvejledning.

9.3

Såfremt tredjemand eller en myndighed gør et krav gældende mod GC – herunder bøde- og/eller erstatningskrav – som følge af købers ugyldige samtykker eller GCs anvendelse af søgeord, der måtte krænke tredjemands immaterielle rettigheder (Varemærke og forretningskendetegn), er Køber forpligtet til at skadeløsholde GC i enhver henseende.

9.4

I tilfælde af at GC sagsøges med påstand om overtrædelse af markedsføringsloven, ophavsretsloven eller varemærkeloven, er køber forpligtet til at indtræde i det nævnte søgsmål til støtte for GC og forpligtet til at friholde GC for enhver udgift, denne måtte pådrage sig i anledning af søgsmålet.

10: Hosting – Ansvar

10.1

Såfremt GC og Køber indgår aftale om GCs hosting af Købers hjemmeside(r), vil hostingen være underlagt almindelige hostingvilkår med tilhørende SLA (Service Level Agreement). GCs hostingløsning kræver, at GC har kendskab til Købers hjemmesideløsning. Når GC har opnået kendskab hertil, fremsender GC hostingvilkår og SLA. Uanset hostingvilkårene og SLA, gælder følgende:

10.2

Købers brug af hostingløsningen sker i enhver henseende på eget ansvar.

10.3

GC er ikke erstatningsansvarlig i nogen henseende, herunder for tabt avance, tab af goodwill eller andre indirekte tab, som Køber måtte lide som følge af hostingløsningen. GC er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer, der måtte skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne.

10.4

GC er heller ikke erstatningsansvarlig som følge af en force majeure-begivenhed. Som force majeure anses, men ikke udtømmende, krig, krigslignende situationer, pandemier, sanktioner, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

10.5

Uanset  ovenstående, er GCs samlede ansvar dog begrænset til  25 % af købers årlige fakturabeløb for hosting.

11: Misligholdelse

11.1

Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at GC har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er GC berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

11.2

Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

– 9.2.1 Købers manglende betaling,

– 9.2.2 Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3

– 9.2.3 Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer GC i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora).

11.3

Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er GC, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at GC er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

12: Ansvarsbegrænsning

12.1

GCs erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og GC kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

12.2

Såfremt GC anvender et søgeord i Købers kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan GC ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

12.3

GC er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

12.4

Ved tilkøbt linkbuilding er GC blot formidler af backlinks og kan ikke stå til ansvar for link-kvalitet eller varighed efter endt samarbejde.

13: Tavshedspligt og fortrolighed

13.1

De mellem GC og Køber udvekslede oplysninger skal behandles fortroligt. GC er dog berettiget til at videregive oplysninger til tredjemand, som er nødvendig for at kunne opfylde sine aftale-forpligtelser. Køber er ikke berettiget til at videregive oplysninger af enhver art til tredjemand, herunder – men ikke begrænset til – aftalen mellem GC og Køber samt korrespondance m.v.

13.2

Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Derfor er det samtidigt aftalt, at GC og Køber ikke må udtale sig negativt om hinanden i offentligheden, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort. Forbuddet gælder samtidigt på sociale medier samt øvrige online medier.

13.3

Overtrædelse af dette punkt udløser betaling af en konventionalbod på kr. 5.000,00 for hver selvstændig overtrædelse. Ved vedvarende overtrædelse af dette punkt, anses hver påbegyndt dag for en selvstændig overtrædelse, der udløser konventionalbodens betaling i hvert enkelt tilfælde.

14: Markedsføringskonti

14.1

I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil GC lade Google Adskonti og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Køber forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret GC i andet.

15: Lovvalg og voldgift

15.1

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved byretten i Aalborg.

16: Informationsmails

16.1

I forbindelse med Købers aftale med GC, afsendes der løbende information til Køber, som er relevant for det købte produkt. Køber kan til enhver tid afmelde sig disse informationsmails ved at klikke “Frameld” i selve mailen.